Thursday, August 29, 2013

Main Menurut Perspektif Terkini

Pendidik yang mempunyai beberapa teori pembelajaran boleh menjadikan teori tersebut untuk membuat keputusan amalan pengajarannya di bilik darjah. Terdapat teori yang memberi garis panduan yang khusus atau fungsi main di dalam bilik darjah. Oleh kerana main merupakan semulajadi kanak-kanak yang begitu komplek, tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan nilai main kepada perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Jika dilihat kesemuannya, teori-teori ini dapat menjelaskan sepintas lalu akan kepelbagaian tujuan dan nilai main dalam kehidupan untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Terdapat lima perpektif modern tentang main iaitu:
  1. Perspektif psikoanalitik
  2. Perpektif  perkembangan kognitif
  3. Perspektif sosiobudaya
  4. Perspektif behavioris
  5. Perspektif ekologikal

No comments:

Post a Comment