Thursday, December 30, 2010

Prinsip Pengajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 7

Prinsip 7:Guru Bahasa Menggalakkan Pertuturan
Sebaik sahaja kanak-kanak tatih berupaya untuk menghubungkan bunyi dan perkataan, pendidik hendaklah menggalakkan kanak-kanak tatih cuba bercakap. Pendidik boleh melakukan ini dengan tidak bertindakbalas (responding) secara serta merta kepada keperluan yang difahami sebelum kanak-kanak tatih mengucapkan perkataan tersebut. Pendidik juga boleh mengalakkan pertuturan dengan bertanya soalan yang boleh dijawab oleh kanak-kanak tatih dengan sepatah atau dua perkataan. Pendidik cuba jangan mengecewakan kanak-kanak tatih. Walau bagaimana pun pendidik boleh meminta kanak-kanak tatih menyebut perkataan sebelum memberi sesuatu objek kepada kanak-kanak jika kanak-kanak tidak bercakap.

Kadangkala pendidik boleh menggalakkan pertuturan dengan menggunakan peralatan di persekitaran taska seperti alat permainan, boneka, gambar dan objek yang menarik boleh digunakan.

Wednesday, December 29, 2010

Prinsip Pegajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 6

Prinsip 6: Guru Bahasa Membetulkan Secara Tidak Langsung
Kanak-kanak tatih terlalu banyak untuk menyerapkan ke dalam mindanya bahasa yang betul dan penggunaan perkataan. Dalam proses pembelajaran bahasa, kebiasaanya berlaku kesilapan kerana kanak-kanak membuat tanggapan yang semua perkara itu sama. Pendidik hendaklah mengulang semula idea kanak-kanak dan membetulkan pengucapannya bukan terus mengatakan kesalahan perkataan atau ungkapannya. Kanak-kanak tatih cepat membetulkannya sendiri tanpa merasa kecewa. Menurut kajian Brazelton (1974) mendapati terlalu memberi penekanan secara berterusan membetulkan sebutan pertuturan menjadi salah satu punca kelewatan berbahasa.

Tuesday, December 28, 2010

Prinsip Pegajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 5

Prinsip 5:Guru Bahasa Menghubungkan Perkataan Dengan Tindakan Dan Pengalaman
Kanak-kanak tatih mempelajari perbendaharaan kata menerusi sesuatu perkaitan hubungan. Umpamanya gerak tubuh, menunjukkan sesuatu dan menggunakan sesuatu isyarat tanpa berbahasa. Kesemuanya ini dapat membantu perkembangan bahasa. Guru bahasa pula menggunakan perkataan untuk menerangkan sesuatu perkara dan setiap perkataan yang digunakan mengandungi makna.

Apabila pendidik menyatakan tindakannya dan aktiviti kanak-kanak tatih, perkaitan hubungan membantu kanak-kanak tatih mengenalpasti makna atau maksudnya. Pendidik hendaklah menyediakan sesuatu yang menarik seperti berbagai objek, gambar dan pengalaman di persekitaran kanak-kanak tatih yang dapat mendorong komunikasi.

Monday, December 27, 2010

Pegajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 4

Prinsip 4: Guru Bahasa Memperkembangkan
Salah satu strategi yang berkesan mengajar bahasa kanak-kanak tatih adalah mengembangkan pada pengucapan (utterances) asal, menambah perbendaharaan kata (vocabulary) dan idea. Memperkembangkan (expensions) dengan memasukkan perkataan yang tertinggal atau memberikan perkataan yang lebih tepat dan mengembangkan idea yang telah dimulakan oleh kanak-kanak. Perkembangan ini adalah penting untuk perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak.

Sunday, December 26, 2010

Pegajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 3

Prinsip 3: Guru Bahasa Menggunakan Bahasa Mudah
Orang dewasa mempermudahkan pertuturannya hanya lebih komplek daripada tahap kanak-kanak. Contohnya apabila kanak-kanak bercakap dua perkataan dalam satu ayat, orang dewasa menggunakan tiga atau empat perkataan. Penggunaan ayat yang panjang dan komplek dikurangkan tetapi jangan tidak digunakan langsung. Kadangkala terdapat penggunaan ayat komplek membantu pembinaan struktur tatabahasa.

Saturday, December 25, 2010

Prinsip Pengajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 2

Prinsip 2: Guru Bahasa Sebagai Model
Kanak-kanak tatih bergantung kepada pertuturan orang dewasa sebagai contoh perbendaharaan kata (vocabulary). Menerusi pertuturan orang dewasa kanak-kanak tatih memerlukan bantuan orang dewasa untuk mendapatkan sari pati (extracting) kefahamannya tentang penggunaan penggunaan bahasa dengan betul. Kanak-kanak tatih mengharapkan orang dewasa selalu bercakap dengan jelas dan nyata, pengucapan (enunciating) yang lebih jelas daripada pertuturan biasa orang dewasa dan memberi penekanan terhadap kata kunci (key words). Semua itu dilakukan dalam bentuk peneguhan positif (positive reinforcement) bukan pembetulan secara negatif.

Sebagai model bukan sahaja untuk pertuturan mekanis tetapi juga perbualan secara logistik untuk membuatkannya jelas apabila bercakap kepada seseorang kanak-kanak tatih, menunggu pada tindakbalas kanak-kanak tatih sebelum bertutur lebih jauh lagi.

Friday, December 24, 2010

Prinsip Pegajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 1

Prinsip 1: Guru Bahasa Bertindakbalas
Jika kanak-kanak tatih ingin meneruskan perkembangan bahasanya, kanak-kanak itu sendiri perlu mengerti bahawa usahanya bertutur adalah penting. Jika pertuturannya tidak mendapat perhatian dan layanan orang dewasa, kanak-kanak tatih segera mempelajari bahawa bahasa itu tidak bernilai atau tidak diperlukan. Biarpun perkataan pertama yang dituturkan oleh kanak-kanak tatih tidak difahami, orang dewasa boleh menggunakan kontek dan bahasa isyarat (non-verbal cue) sebagai usaha untuk memahami dan bertindakbalas.

Thursday, December 23, 2010

Peralatan Dan Aktiviti Pembelajaran Deria Motor Halus

Perhatian perlu diberi dalam perancangan untuk menekankan peralatan yang dapat membantu kanak-kanak tatih kepada melakukan penerokaan (exploration) deria motor halus ( sensorimotor learning), termasuk menguji semua ciri objek dan menemui cara baru menggunakan sesuatu peralatan yang biasa digunakannya. Ini bermakna majoriti peralatan perlu peralatan jenis terbuka (open-ended) iaitu peralatan terbuka yang boleh digunakan berbagai cara dan berupaya digunakan apabila permainan semakin komplek.

Wednesday, December 22, 2010

Perancangan Mengajar Di Taska

Ramai yang beranggapan pendidik kanak-kanak tatih di taska tidak perlu membuat merancang pengajaran. Begitu juga mereka yang beranggapan inisiatif pembelajaran datangnya daripada kanak-kanak tatih maka rancangan pengajaran tidak perlu disediakan. Pendidik kanak-kanak tatih yang berkesan pastinya merancang pengajaran. Perancangan pengajaran untuk kanak-kanak tatih dirancang berdasarkan perkara berikut:
 • Merancang berdasarkan kepada pemerhatian tahap perkembangan.
 • Perancangan mengambilkira sesuatu gaya pembelajaran (learning style) kanak-kanak tatih, corak interaksi dengan bahan, pergerakan kepada aktiviti lain, berbalik kepada pengulangan pengalaman.
 • Merancang berdasarkan kepada minat.
 • Merancang kurikulum pendekatan projek untuk membolehkan kanak-kanak tatih membuat hubungan antara pengalaman yang berlainan.
 • Membuat catatan pada helaian kertas panduan rancangan mengajar untuk kelas.

Tuesday, December 21, 2010

Nama Taska

Menamakan taska hendaklah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan mengikut Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308);
BAHAGIAN I
PERMULAAN
12. Di tempat masuk ke premis tiap-tiap taman atau berhampiran dengannya hendaklah ditunjukkan suatu papan atau lain-lain bentuk pemberitahu yang menunjukkan nama dengan mana taman itu didaftarkan dengan huruf-huruf yang terang dalam Bahasa Kebangsaan.

13. Perakuan pendaftaran hendaklah ditunjukkan di tempat yang jelas di taman yang berhubung dengannya perakuan itu dikeluarkan.

Monday, December 20, 2010

Renungan

Merujuk Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak;

BAHAGIAN II
PERLANTIKAN DAN TUGAS-TUGAS PEKERJA
6.(2) Seorang penjaga kanak-kanak yang diambil bekerja di suatu taman hendaklah dilatih dalam penjagaan kanak-kanak atau ada mempunyai pengalaman yang cukup dalam jagaan kanak-kanak.

Merujuk kepada borang permohonan yang perlu dinyatakan;

Borang II

AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984
(Seksyen 7)
PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK

6.(e) Latihan releven

(i) Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak yang diiktiraf oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.
(ii) Kursus lain mengenai asuhan kanak-kanak

Sunday, December 19, 2010

Menggalakkan Menyelaras Sendiri

Memberi ruang kepada kanak-kanak untuk menyelaras sendiri (self-regulation). Orang dewasa hendaklah memberi galakkan kanak-kanak mengatur aktivitinya seberapa banyak yang boleh apabila mereka telah menguasai sesuatu aktiviti secara sendirian. Bermakna orang dewasa juga membenarkan kanak-kanak ini bergelut (grapple) dengan soalan dan masalah. Orang dewasa hanya campurtangan apabila kanak-kanak benar-benar terdesak atau menghadapi kesukaran yang benar-benar memerlukan pertolongan. Semasa orang dewasa campurtangan kedudukan kanak-kanak masih lagi bertanggungjawab membuat keputusan menerusi dorongan orang dewasa.

Saturday, December 18, 2010

Meletakkan Kanak-Kanak Di lingkungan ZPD

ZPD akronim kepada 'zone of proximal development' adalah ruang dinamik yang dijangka pembelajaran dan perkembangan berlaku. ZPD juga boleh didefinisikan sebagai jarak antara apa yang kanak-kanak boleh capai semasa menyelesaikan masalah secara sendirian dan apa yang mereka boleh capai dengan bantuan orang dewasa atau dengan bantuan daripada ahli masyarakat dalam sesuatu budaya.

Terdapat dua cara ZPD boleh dicapai:
(1) menstrukturkan tugasan dan persekitaran supaya keperluan kanak-kanak pada bila-bila masa diberi mengikut tahap cabaran yang sesuai.
(2)
menyesuaikan secara berterusan kadar campur tangan orang dewasa kepada keperluan semasa kanak-kanak dan keupayaannya.

Friday, December 17, 2010

Mesra dan Bertindakbalas

Salah satu komponen penting 'sokongan orang dewasa' menerusi interaksi nada yang beremosi. Maksudnya apabila kesediaan kanak-kanak menghadapi tugasan dapat dipertingkatkan apabila kolabrasi orang dewasa yang menyenangkan, mesra, bertindakbalas dan memberi pujian secara lisan (verbal) dan menghargai kebolehan kanak-kanak dengan cara yang betul. Contohnya,"Ya, bagus, awak boleh buat!."

Thursday, December 16, 2010

Intersubjektiviti

Intersubektiviti merujuk kepada proses di mana dua orang yang mengambil bahagian memulakan tugasan dengan kefahaman yang berbeza membawa kefahaman yang sama. Keberkesanan gabungan aktiviti ini apabila orang yang mengambil bahagian mempunyai matlamat yang sama. Secara tidak langsung gabungan atau kolabrasi dan komunikasi yang berkesan dapat dicapai untuk menghasilkan matlamatnya. Jika salah seorang cara berfikir berbeza dengan seorang lagi, maka orang pertama tidak dapat membimbing orang yang kedua secara berkesan.

Tajuk perbincangan ini masih berdasarkan sokongan orang dewasa (rujuk sokongan orang dewasa 13/12/10)

Wednesday, December 15, 2010

Menghadapi Masalah Bersama

Keberkesanan sokongan apabila orang dewasa menggalakkan kanak-kanak lain turut sama berinteraksi untuk menyelesaikan masalah secara kolabratif dan mencuba bersama-sama mencapai matlamatnya. (Rujuk sokongan orang dewasa 13/12/2010). Menghadapi masalah bersama boleh terdiri daripada 'orang dewasa'-'kanak-kanak' atau kumpulan 'kanak-kanak'-'kanak-kanak'. Apa yang penting kanak-kanak berinteraksi dengan seseorang manakala yang lain bersama cuba mencapai matlamat.

Tuesday, December 14, 2010

Bengkel Menu Makanan Kanak-Kanak Taska

Pada Sabtu 11 Disember dan Ahad 12 Disember 2010 Demonstrasi Penyediaan Menu dan Masakan di Universiti Tun Abdul Razak khusus untuk kanak-kanak taska. Pakar pemakanan diketuai oleh Assoc. Prof. Dr. Naim Kamari dan dibantu oleh Chef Nik Malawati yang berkelayakan dalam bidang pemakanan. Turut serta pengusaha taska dan pelajar. Terima kasih kepada En. Mohd Yusof (Yusof Gajah) bersama En. Nazmi (jurugambar) yang merakamkan aktiviti dan jawatkuasa bengkel tersebut. Sekiranya ada yang berminat kami sedia memberi khidmat mengadakan kursus dengan bilangan peserta yang terhad.

Monday, December 13, 2010

Sokongan Orang Dewasa

Merujuk kepada prinsip pengajaran taska iaitu Prinsip 5 Sokongan Orang Dewasa yang dibincangkan sebelum ini (Saturday December 12, 2010) ada beberapa komponen orang dewasa saling menyokong pembelajaran kanak-kanak peringkat bayi dan tatih. Komponen-komponen tersebut adalah seperti berikut;
 • turut sama menyelesaikan masalah
 • intersubjektiviti
 • mesra dan bertindakbalas dengan nada emosi
 • meletakkan kanak-kanak dalam ZPD
 • menggalakkan menyelaras sendiri
...bersambung.

Sunday, December 12, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 6

Prinsip 6: Peranan orang dewasa sebagai rakan kongsi - Apabila kanak-kanak tatih mendatangi orang dewasa, interaksi orang dewasa dengan kanak-kanak tatih sebagai rakan kongsi bukan sebagai pemimpin yang dominan. Rakan kongsi menggunakan kemahiran pemerhatian dan sokongan. Pendidik sepenuh hati menunjukkan minat menyokong dan menghargai pembelajaran yang serious menerusi main. Pendidik melakukannya dengan tumpuan yang positif dan membenarkan penemuan positif. Memberikan kerjasama sebagai rakan kongsi dengan hentian sejenak (tidak terus melakukan mengikut cara orang dewasa), mengikut giliran dan memerhati sesuatu mengikut perpektif kanak-kanak tatih.

Saturday, December 11, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 5

Prinsip 5:Sokongan orang dewasa - Bermaksud orang dewasa menyokong kepada langkah seterusnya dalam belajar dan bermain sebagaimana yang dibincangkan dalam teori Vygotsky. Semasa dalam sokongan, orang dewasa hendaklah melihat apa yang kanak-kanak tatih telah dicapai kemudian pertimbangkan beberapa kemungkinan pembelajaran yang boleh dibina daripada situ.

Friday, December 10, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 4

Prinsip 4: Pemerhatian orang dewasa - Maksud pemerhatian orang dewasa adalah mempelajari tahap keupayaan dan minat sebelum membuat keputusan awal tentang bahan; kemudian bagaimana kanak-kanak tatih menggunakan bahan dan cara terbaik untuk bertindakbalas terhadap inisiatif tatih; menggunakan hasil pemerhatian untuk keputusan seterusnya tentang bahan yang akan dikembangkan dan diperkukuhkan pada pembelajaran semasa; dan meneruskan pemerhatian pada setiap langkah kitaran pembelajaran.

Di kawasan permainan pendidik hendaklah menempatkan dirinya didudukan strategi untuk memerhati secara maksimum. Pendidik membuat pemerhatian semasa berinteraksi, membimbing, memberi ketenteraman dan mengemas.

Thursday, December 9, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 3

Prinsip 3: Inisiatif Kanak-Kanak - Pendidik kanak-kanak taska yang merasakan bahawa mengajar bermaksud memberitahu sesuatu atau "masa untuk belajar", mereka ini perlu memberi pertimbangan untuk menambahbaikan gaya mengajarnya. Pendidik hendaklah berperanan sebagai pemerhati dan sentiasa sedia ada jika diperlukan oleh bayi atau kanak-kanak tatih apabila kanak-kanak ini bersedia bertindakbalas untuk berbual, bimbingan atau mendapatkan idea daripada orang dewasa. Bertindakbalas terhadap inisiatif tatih, pendidik dapat memberi pengukuhan dalam strategi "pembelajaran untuk belajar" yang dianggap lebih penting dalam pembelajaran yang diajar.

Wednesday, December 8, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 2

Prinsip 2: Bahan adalah kurikulum - Pemilihan bahan hendaklah yang menarik, jujur dan mencabar merupakan kunci untuk lanjutan kepada deria motor tatih meneroka. Pendidik mempunyai peranan utama memilih jenis bahan untuk kanak-kanak sama ada terlalu mudah sehingga cepat menghilangkan minat, atau terlalu sukar sehingga mengecewakan untuk mencuba menggunakannya. Oleh itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, penggunaan bahan terbuka (open ended) kanak-kanak boleh menggunakannya dalam berbagai cara bergantung kepada keupayaan dan tahap minat mereka.

Tuesday, December 7, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 1

Prinsip 1: Persekitaran adalah segala-galanya - Pendidik perlu menyedari tentang membuat keputusan berhubung dengan susun atur bilik. Secara fizikal susunan ruang main membolehkan orang dewasa dapat diperlukan pada bila-bila masa oleh kanak-kanak semasa membenarkan kanak-kanak bebas melakukan tugasannya sendiri. Penekanan terhadap kepentingan persekitaran membantu pendidik untuk bergerak dari jangkaan peranan pengajaran secara dominan kepada fokus pada tatih sebagai dominan dalam mengarah (memilih sendiri) pembelajarannya.

Monday, December 6, 2010

Prinsip Pengajaran Kanak-Kanak Tatih

Mengajar dan mendidik kanak-kanak tatih (2-3 tahun) tidak semudah mengajar kanak-kanak tadika. Tidak boleh menggunakan pengajaran orang dewasa kepada kanak-kanak tatih. Tidak ada kebaikannya memberi kawalan untuk membuat kanak-kanak tatih mengikut arahan formal. Kanak-kanak tatih menetapkan kadar kelajuan dan gaya pembelajaran.Berdasarkan ciri-ciri bimbingan kanak-kanak tatih pihak penyelidik seperti Dr. Burton White menerusi Harvard Preschool Project, The Brookline Early Education Project dan New parents as Teacher Program telah menggariskan prinsip pengajaran kanak-kanak tatih seperti berikut;
 • Prinsip 1 - Persekitaran adalah segala-galanya
 • Prinsip 2 - Bahan adalah kurikulum
 • Prinsip 3 - Inisiatif tatih
 • Prinsip 4 - Pemerhatian orang dewasa
 • Prinsip 5 - Sokongan orang dewasa
 • Prinsip 6 - Peranan orang dewasa sebagai rakan kongsi

Sunday, December 5, 2010

Mendisiplin Atau Peraturan Sendiri?

Kanak-kanak di taska adalah di bawah jagaan pengasuh. Tugas pengasuh selain mendidik secara tidak formal adalah menjaga keselamatan kanak-kanak. Keselesaan kanak-kanak sementara ketiadaan ibu bapa di taska adalah tanggungjawab pengasuh. Apakah masalahnya kepada pengasuh yang bertindak di luar jangkaan? Mungkin pembaca dapat memberi pandangan dan pendapat untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pengasuhan kanak-kanak di Malaysia. Pandangan dan pendapat anda amat dihargai. Terima kasih.

Saturday, December 4, 2010

Kecuaian Atau Kemalangan?

Bayi mati tersedak susu seolah-olah menjadi perkara biasa apabila dipaparkan di akhbar. Mungkin ada berlaku di tempat lain yang tidak dapat dilaporkan. Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan dalam hal begini? Apakah langkah pihak berwajib, ibu bapa dan pihak taska? Harapan saya mohon para pembaca memberi pandangan dan pendapat untuk penambahbaikan perkhidmatan di taska dan profesion (kerjaya) pendidikan awal kanak-kanak di taska.

Friday, December 3, 2010

Pemikiran Kanak-Kanak Taska: Simbolik

Berfikiran simbolik merupakan ciri kanak-kanak praoperasi. Kanak-kanak di taska berupaya memikirkan secara mental menggambarkan simbolik objek, peristiwa dan tindakan. Keupayaan pemikiran simbolik apabila meningkat apabila bahasa digunakan membolehkan kanak-kanak taska berfikir ke hadapan, menyelesaikan masalah, menjangka akibat tanpa melakukan aktiviti untuk tindakan.

Thursday, December 2, 2010

Pemikiran Kanak-Kanak Taska: Pertimbangan

Pertimbangan (reasoning) sesuatu perkara oleh kanak-kanak taska kelihatan hanya dipermukaan sahaja apabila dibandingkan dengan kanak-kanak yang lebih berumur daripadanya. Keadaan ini berlaku dipengaruhi kepada memberi sebab 'sesuatu perkara kepada sesuatu perkara.' Contoh,' Anjing sebelah rumah menyalak, kejar saya, semua anjing menyalak kejar saya.'

Kanak-kanak taska mengandaikan sebab dan kesan antara satu peristiwa rapat pada satu masa atau menghubungkan antara perkara dengan sebenar hanya di permukaan sahaja. Contoh, 'Saya sakit sebab pergi ke rumah nenek.'

Wednesday, December 1, 2010

Pemikiran Kanak-Kanak Taska: Maujud

Pemikiran kanak-kanak taska di peringkat praoperasi cirinya adalah maujud atau konkrit. Kanak-kanak taska berupaya memahami objek sebenar, situasi sebenar dan sesuatu yang berlaku dialami sendiri atau pengalaman pertama. Mereka menghadapi kesukaran dengan idea yang abstrak, sesuatu di luar pengetahuannya, sesuatu yang didengar dinyatakan dengan menggunakan perkataan sahaja.