Thursday, July 11, 2013

Mengekalkan Rasa Ingin Tahu Kanak-Kanak

Cara yang biasa untuk mengekalkan rasa ingin tahu kanak-kanak dengan menggalakkan mereka untuk meneruskan penyoalan dan membantu mendapatkan jawapan. Bergantung harap kepada kesediaan guru untuk menggalakkan penyelidikan sebenarnya lebih mendalam lagi. Keupayaan guru membantu kanak-kanak meneroka dan berdikari. Melangkaui peringkat autonomi (penguasaan) seperti yang dinyatakan oleh Erikson. Penguasaan dan kesediaan akan terserlah dalam situasi yang seimbang dari segi kemunasabahan, pilihan, pengawalan, kawalan sederhana dan cabaran. Kanak-kanak merasa mempunyai asas yang kukuh untuk meneroka apabila semangat mengerakkannya untuk melakukan penerokaan dan penyelidikan untuk memenuhi rasa ingin tahu.

No comments:

Post a Comment