Thursday, March 1, 2012

Pendekatan Pengajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Pendekatan pengajaran pendidikan awal berasaskan mengikut aliran teori menggambarkan ciri penyampaian pengajaran yang hendak disampaikan untuk mencapai matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh sekiranya pendidik itu berpegang kepada teori behavioris (tingkahlaku), antara ciri teori tersebut ialah 'latihtubi' (drill). Pendidik yang mengajar kanak-kanak akan memberi latihan berulangkali sehingga tercapai objektifnya. Sebagai contoh membaca huru A...Z maka pendidik pastikan cara kanak-kanak dapat membaca dan mengingati huruf A...Z menerusi latihtubi sambil menghafal. Berbeza dengan teori konstruktivis tidak menekankan latihtubi dan hafalan. Sebaliknya memberi kefahaman dan pengalaman kepada kanak-kanak. Contohnya huruf 'A' dan perkaitannya dengan pengalaman kanak-kanak dengan nama rakannya 'Anom' atau menghubungkan dengan perkara yang biasa dilihat dan difahami. Secara tidak langsung kanak-kanak memahami makna huruf yang dipelajari.

No comments:

Post a Comment