Saturday, March 12, 2011

Perbandingan 8: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 8: Amalan yang tidak bersesuaian terlalu menumpukan kepada pembelajaran kognitif dan khusus bahagian bidang tertentu sahaja. Contohnya sains, matematik, bahasa, fizikal dengan memisahkan bidang mengikut masa dan cara atau kaedah yang berbeza. Keadaan ini menghasilkan kanak-kanak yang tidak berupaya membentuk kefahaman minda untuk menghubungkan dalam pembelajarannya.

Amalan yang bersesuaian, guru mengenalpasti setiap aspek perkembangan seeperti fizikal, sosial, emosi, kognitif dan bahasa adalah saling berhubungkait antara satu sama lain. Semua pembelajaran di peringkat pendidikan awal kanak-kanak berhubungkait pada setiap aspek.

No comments:

Post a Comment