Saturday, February 18, 2012

Perspektif Saling Behubungan

Perspektif saling berhubungan mengabungkan dua perspektif iaitu perspektif semulajadi dan pemupukan. Perspektif ini berpandangan perkembangan kanak-kanak prosesnya secara menyeluruh dengan melibatkan semua domain iaitu bahasa, fizikal, emsosi, kognitif dan estetika. Pendidik lebih fleksible terhadap pembelajaran awal kanak-kanak. Semua faktor perkembangan genetik dan persekitaran diambilkira dalam pendidikan kanak-kanak. Bagaimana pun adalah sukar untuk mengambilkira semua faktor dalam mendidik kanak-kanak yang setiap individu mempunyai perbezaan tahap keupayaan, minat, latar belakang keluarga, budaya dan komuniti.

No comments:

Post a Comment