Monday, December 26, 2011

Unsur Puisi

Puisi yang dihasilkan mempunyai unsur (element) tersendiri dan unsur yang digunakan dalam puisi juga hendaklah difahami. Sebuah puisi yang baik mengandungi unsur seperti asonansi, bahasa figuratif, simili, metafora dan personifikasi. Istilah yang digunakan dalam puisi hendaklah difahami untuk menikmati penghasilan puisi yang berkualiti.

asonansi : pengulangan perkataan bunyi vokal yang sama diikuti dengan bunyi konsonan yang berbeza.

bahasa figuratif : bahasa yang diperkaya dengan imej perkataan dan bentuk percakapan.

simili : perbandingan dua benda yang berbeza biasanya menggunakan perkataan 'seperti'.

metafora: bentuk percakapan untuk membanding menggunakan analogi tetapi tidak dinyatakan.

personafikasi : bentuk percakapan metafora untuk membandingkan haiwan, idea dan benda mempunyai kualiti manusia.

No comments:

Post a Comment