Friday, December 21, 2012

Pendekatan Pengajaran Membina Kemahiran Berfikir

Pendekatan pengajaran yang menekankan kemahiran asas berteraskan teori behavioris atau tingkahlaku. Pendekatan tersebut seperti pendekatan satu konsep, bersepadu (gabungjalin), unit dan bertema. Manakala pendekatan pengajaran yang membina kemahiran berfikir berteraskan kepada teori konstruktivis. Pendekatan inkuari arahan guru dan projek merupakan pendekatan pengajaran membina kemahiran kanak-kanak ke arah belajar meneroka, menyelidik dan menyelesaikan masalah menggunakan kemahiran minda dan keupayaan kemahiran asas seperti membaca, menulis, lisan, mengira, mengukur dan lain-lain gabungan kemahiran asas.

No comments:

Post a Comment