Tuesday, December 21, 2010

Nama Taska

Menamakan taska hendaklah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan mengikut Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308);
BAHAGIAN I
PERMULAAN
12. Di tempat masuk ke premis tiap-tiap taman atau berhampiran dengannya hendaklah ditunjukkan suatu papan atau lain-lain bentuk pemberitahu yang menunjukkan nama dengan mana taman itu didaftarkan dengan huruf-huruf yang terang dalam Bahasa Kebangsaan.

13. Perakuan pendaftaran hendaklah ditunjukkan di tempat yang jelas di taman yang berhubung dengannya perakuan itu dikeluarkan.

No comments:

Post a Comment