Tuesday, September 27, 2011

Pembelajaran Bahasa Menerusi Proses Kematangan

Teori Kematangan (Maturational Theory) yang di perkenalkan oleh Arnold Gesell menyatakan bahawa kanak-kanak adalah hasil daripada baka yang diwarisi dan pengaruh persekitaran sebagai kedua. Kanak-kanak akan bergerak dari satu tahap yang dijangka kepada ke satu peringkat lain dengan kesediaan sebelumnya untuk pembelajaran sebenar. Teori ini digunakan sebagai asas untuk merancang sebagai panduan untuk kanak-kanak termasuklah; (1) mengenalpasti tahap jangkaan perkembangan dan keupayaan berbahasa (2) menyediakan kesesuaian aktiviti untuk membantu kanak-kanak mempertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi.

No comments:

Post a Comment