Friday, January 25, 2013

Saling Bergantungan Dalam Membina Tingkahlaku

Mendidik tingkahlaku kanak-kanak bergantung kepada sistem keluarga, persekitaran pekerjaan dan komuniti di mana setiap individu saling bergantungan dan mempercayai, Kanak-kanak hidup dalam bermasyarakat perlu belajar bahawa mereka boleh dipercayai oleh keluarganya, guru dan rakan sebaya untuk melakukan perkara yang betul. Kanak-kanak sering tidak berupaya melihat cara menggunakan perkataan dan kesan kepada tindakannya terhadap orang di persekitaran mereka. Guru boleh membantu kanak-kanak untuk membina deria bergantungan apabila menggalakkan kanak-kanak untuk menyedari terhadap kesan tindakan tingkahlaku mereka dan mengandaikan mereka bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Kanak-kanak juga boleh memahami fungsi batasan yang perlu diamalkan. Kanak-kanak membina deria saling bergantungan menerusi belajar bekerja secara kerjasama dengan rakan sebaya.

No comments:

Post a Comment