Saturday, June 19, 2010

Tahukah Anda Denda Kesalahan Taska?

Terdapat empat kategori taman asuhan kanak-kanak (taska) berdasarkan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (Pindaan) 2007 iaitu;
(a) taman asuhan kanak-kanak di rumah iaitu suatu taman asuhan kanak-kanak yang menerima masuk kurang daripada sepuluh orang kanak-kanak dalam rumah orang yang didaftarkan di bawah seksyen 7;
(b) taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja iaitu suatu taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja yang menerima masuk sepuluh orang atau lebih kanak-kanak.
(c) taman asuhan kanak-kanak komuniti iaitu suatu taman asuhan kanak-kanak yang menerima masuk sepuluh orang atau lebih kanak-kanak di suatu kawasan tertentu dan yang menerima bantuan daripada kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri; dan
(d) taman asuhan kanak-kanak di institusi iaitu suatu taman asuhan kanak-kanak di bawah perenggan (a), (b) dan (c) yang menerima masuk sepuluh orang atau lebih kanak-kanak.

Setiap taska hendaklah didaftarkan untuk tujuan menjaga kepentingan ibu bapa, anak-anak dan juga pengusaha perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak. Sekiranya pihak pengusaha gagal mendaftarkan taska mengikut peruntukan seksyen 6;
(1) Tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengambil bahagian dalam pengurusan suatu taman asuhan kanak-kanak yang tidak didaftarkan di bawah peruntukan-peruntukan Akta ini.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) adalah bersalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan dendan tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudian denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

No comments:

Post a Comment